Regulamin konkursu fotograficznego

Powrót do aktualności

Regulamin konkursu „Wiosenne zdjęcie lub video
maszyn Freightliner PL”

1.DEFINICJE

Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane
poniżej:
Fanpage oznacza profil publiczny firmy Freightliner PL sp. z o.o. prowadzony
w Serwisie Facebook® pod adresem https://www.facebook.com/FreightlinerPL/
Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „Wiosenne zdjęcie lub video maszyn
Freightliner PL” przeprowadzany przez Organizatora w okresie na warunkach
wskazanych w treści Regulaminu.
Laureat Konkursu oznacza Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia
Konkursowego, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.
Okres Trwania Konkursu oznacza okres wskazany w pkt 3.2. Regulaminu,
podczas którego publikowane są Zdjęcia Konkursowe.
Organizator oznacza firmę Freightliner PL spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, kod 00-633, przy ul. Polna 11, NIP:
9512158418
Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora,
Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki
Konkursu.
Serwis Facebook® oznacza serwis internetowy pod adresem:
www.facebook.com
Uczestnik oznacza użytkownika sieci Internet, który przystąpił do Konkursu i
spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści
Regulaminu.
Zadanie Konkursowe oznacza zdjęcie lub video konkursowe przesłane na
adres e-mail Organizatora konkurs@freightliner.pl w Okresie Trwania Konkursu. Z
zaznaczeniem, że przesłane zdjęcia zostały zrobione po dacie 01.04.2019r.
Zgłoszenie Konkursowe oznacza przesłanie na adres e-mail
konkurs@freightliner.pl zdjęcia lub filmu maszyny Freightliner PL przez Uczestnika.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Organizatorem Konkursu jest firma Freightliner PL spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Organizator jest przyrzekającym
nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.
2.2. Organizator jest Fundatorem Nagród w Konkursie.
2.3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji firmy Freightliner PL spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością.
2.4. Regulamin jest dostępny na ścianie (wallu) Fanpage’a Organizatora pod
adresem https://www.facebook.com/FreightlinerPL/ oraz w siedzibie Organizatora.
2.5. Przystępując do konkursu, poprzez wysłanie zgłoszenia – uczestnik
akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie
danych osobowych udostępnionych w Konkursie. Konkurs wiąże się z
przekazaniem praw autorskich do przesłanych zdjęć na rzecz Organizatora.
2.6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany,
wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem
Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z
Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do
właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i
informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są
Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®.
Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek
odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
2.7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada
2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie
podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
2.8. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie
Facebook® na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem
https://www.facebook.com/FreightlinerPL/

3. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestnika i zamieszczenie za
pośrednictwem Fanpage’a oraz przesłaniem e-maila w Okresie Trwania
Konkursu Zgłoszenia Konkursowego w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
3.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 28.05.2019r. o godz. 09:00 i trwa do dnia
03.06.2019 r. do godz. 23:59.
3.4. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

4. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W
KONKURSIE

4.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
4.2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki
uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają
wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie
następujące warunki:
a) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do
czynności prawnych i uzyskała zgodę rodzica lub opiekuna prawnego
(przedstawiciela ustawowego) na udział w Konkursie na zasadach określonych
w Regulaminie;
c) posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika)
indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®;
d) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia
zgodnie z pkt 2.5. Regulaminu;
e) W Okresie Trwania Konkursu na Fanpage’u przesłała e-maila na Zgłoszenie
Konkursowe swojego autorstwa.
f) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w
Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu
i wydaniu Nagrody zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu.
g) Wyraża zgodę na przekazanie praw autorskich do przesłanych zdjęć i video
firmie Freightliner PL.

5. PRZEBIEG KONKURSU

5.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie wystarczy dokonać w Okresie Trwania
Konkursu Zgłoszenia Konkursowego.
5.2. Zgłoszenie Konkursowe polega na przesłaniu zdjęcia lub wedle wytycznych
z postu z Zadaniem Konkursowym. Zgłoszenie Konkursowe należy przesłać emailem na podany adres.
5.3. Zgłoszenie Konkursowe może mieć wyłącznie formę określoną w treści
Zadania Konkursowego poprzez wysłania e-maila.
5.4. Zgłoszenia Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych,
nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny
sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Zgłoszenia
Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich,
oraz dóbr osobistych osób trzecich.
5.5. Zgłoszenia Konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską
interpretację przez Uczestnika Zadania Konkursowego, w przypadkach w
których wymaga tego treść Zadania Konkursowego. Zgłoszenia Konkursowe
muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą
stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
5.6. Wysyłając na adres e-mail Zgłoszenie Konkursowe za pośrednictwem
Fanpage’a Uczestnik zapewnia, że jest autorem wysłanego Zgłoszenia
Konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe
prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.
5.7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt 5.3. –
5.6. Regulaminu będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą
uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się
o Nagrody.
5.8. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden
Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę
dokonanych Zgłoszeń Konkursowych.
5.9. Po zakończeniu Konkursu, najpóźniej 04 czerwca 2019 do godz. 17:00, Komisja
Konkursowa wyłoni 3 Laureatów Konkursu.
5.10 Wyboru zwycięskich Zgłoszeń Konkursowych dokona komisja konkursowa
składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora (Komisja konkursowa lub
Komisja). Wyłącznie Komisja jest uprawniona do dokonania oceny odpowiedzi
i wyłonienia zwycięzców. Od decyzji Komisji konkursowej nie przysługuje
odwołanie.
4. W ocenie Zgłoszeń Konkursowych będą brane pod uwagę kreatywność,
trafność przekazu i oryginalność pomysłu.
5. Spośród Zgłoszeń zakwalifikowanych do Konkursu, zostaną wybrane 3
najlepsze, w ocenie Komisji konkursowej, Zgłoszenia. Autorzy ww. Zgłoszeń
uzyskują prawo do nagrody stając się zwycięzcami (Zwycięzcy).

6. NAGRODY

6.1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody: 1 miejsce: model Class66
+ gadżety od Freightliner PL, 2 i 3 miejsce gadżety od Freightliner PL.

7. WYDANIE NAGRODY

7.1. Laureaci Konkursu zobowiązani są w ciągu 3 dni od dnia ogłoszenia przez
Organizatora listy Laureatów Konkursu wraz z komunikatem adresowanym do
Laureatów Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage’a przesłać wiadomość na
Fanpage z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, o które zostaną
poproszeni przez Organizatora w treści komunikatu, w szczególności imienia
i nazwiska, a w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności
prawnych potwierdzenia – zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo
i odbiór Nagrody w Konkursie. Niezachowanie tego terminu, podanie
nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych
danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia
powodujące niemożliwość doręczenia Nagród może skutkować utratą prawa do
Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
7.2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika
w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu
podanych przez niego przy okazji dokonywania Zgłoszenia Konkursowego
danych (np. prowadzić korespondencję e-mailową) oraz żądać podania
szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie,
w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia
stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o
ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. Odmowa Uczestnika bądź
niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem przez
Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego
wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z
utratą prawa do przyznanej Nagrody włącznie.
7.3. Nagrody zostaną wysłane Laureatom Konkursu przez Organizatora
przesyłką pocztową.
7.4. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości
uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości
Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

8. PRAWA AUTORSKIE

8.1. Dokonując Zgłoszenia Konkursowego Uczestnik udziela Organizatorowi
nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze
Zgłoszenia Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania
Konkursu oraz po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji:
zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych
nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za
pośrednictwem Fanpage’a na portalu Facebook i Instagram.
8.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 par. 1 Kodeksu
Cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody
Laureatowi Konkursu, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do
nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego Laureata Konkursu oraz prawa do
rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez
ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym
utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y,
DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotnianie
dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie
egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera,
rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub
teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z
wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych,
nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i
rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do
korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego
pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich
opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub
opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako
znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii
przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci
kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.
8.3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego
Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w pkt 8.3, Laureatowi Konkursu nie
przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w
całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu. 8.4.
Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania
nagrodzonych Zgłoszeń Konkursowych.

9. DANE OSOBOWE

9.1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy
dokonywaniu Zgłoszenia Konkursowego do Konkursu za pośrednictwem
Fanpage’a danych osobowych w postaci loginu Serwisu Facebook® w celach
związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem
i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym.
Organizator może także przetwarzać inne dane osobowe Laureatów Konkursu,
o których mowa w pkt 7.1. w celach tam określonych. Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie danych poprzez wklejenie oświadczenia o zgodzie na
przetwarzanie danych osobowych w treść zgłoszenia konkursowego.
9.2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest
dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą
przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych
osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma
prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach
określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
9.3. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne
dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu
wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu,
Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu,
utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.
9.4. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych
jako Laureata Konkursu w Serwisie Facebook® w postaci loginu Serwisu
Facebook®.

10. REKLAMACJE

10.1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.
10.2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników
Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs@freightliner.pl
przez Okres Trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14
(czternastu) dni od daty ogłoszenia ostatnich Laureatów Konkursu.
10.3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
10.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię,
nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności
umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z pkt 10.5.
Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść
żądania.
10.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w
terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający
reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą
e-mail.
10.6. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane
będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji
Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do
dochodzenia roszczeń przed sądem.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu
Serwisu Facebook®, dostęp do Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage’a może
zostać czasowo zawieszony.
11.2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do
przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego,
oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez
Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet lub w Serwisie Facebook®.
11.3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście i
wyłącznie z wykorzystaniem jednego własnego konta zarejestrowanego
użytkownika w Serwisie Facebook®. W przypadku stwierdzenia naruszenia
przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może zostać wykluczony,
a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do
ewentualnej Nagrody.
11.4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności
autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym
ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na
zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
11.5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez
Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie.
Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem
Regulaminu Konkursu jest zawinione podanie przez Uczestnika Konkursu
nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez
Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego
prawa.
11.6. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę
internetową wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób
niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym
Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału
w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
12.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają
warunki określone w Regulaminie.
12.3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych
związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną
mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy
prawa.
12.4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań
wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo
i rzeczowo sąd powszechny.
12.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
przepisy Kodeksu cywilnego.
12.6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich
ogłoszenia na Fanpage’u.