Regulamin konkursu plastycznego

Powrót do aktualności

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci

„Freightliner PL w wiosennym wydaniu”

 

1.DEFINICJE

Użytym w treści Regulaminu zwrotom i pojęciom nadaje się znaczenie wskazane poniżej:
Fanpage oznacza profil publiczny firmy Freightliner PL sp. z o.o. prowadzony w Serwisie Facebook® pod adresem https://www.facebook.com/FreightlinerPL/.
Konkurs oznacza konkurs pod nazwą „Freightliner PL w wiosennym wydaniu” przeprowadzany przez Organizatora na warunkach wskazanych w treści Regulaminu.
Laureat Konkursu oznacza Uczestnika, który wykonał Zadanie Konkursowe, za które Komisja Konkursowa przyznała Nagrodę.
Okres Trwania Konkursu oznacza okres wskazany w pkt 3.2. Regulaminu, podczas którego publikowane są Prace Konkursowe.
Organizator oznacza firmę Freightliner PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, kod 00-633, przy ul. Polna 11, NIP: 9512158418.
Regulamin oznacza niniejszy regulamin Konkursu wiążący dla Organizatora, Komisji Konkursowej, Uczestników Konkursu, określający zasady i warunki Konkursu.
Serwis Facebook® oznacza serwis internetowy pod adresem: www.facebook.com.
Uczestnik oznacza użytkownika sieci Internet, który przystąpił do Konkursu i spełnia warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane w treści Regulaminu.
Zadanie Konkursowe oznacza zdjęcie lub skan pracy plastycznej opublikowane w komentarzu pod postem dotyczącym Konkursu w Okresie Trwania Konkursu.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Organizatorem Konkursu jest firma Freightliner PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.
2.2. Organizator jest Fundatorem Nagród w Konkursie.
2.3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji firmy Freightliner PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2.4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.najsilniejsi.pl.
2.5. Przystępując do Konkursu, poprzez wykonanie zadania uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie. Konkurs wiąże się z przekazaniem praw autorskich do przesłanych zdjęć i skanów na rzecz Organizatora.
2.6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
2.7. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
2.8. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na ścianie (wallu) Fanpage’a pod adresem https://www.facebook.com/FreightlinerPL/.

 1. PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez dziecko Uczestnika pracy plastycznej przedstawiającej pociąg – lokomotywę i/lub wagony firmy Freightliner PL w wiosennym wydaniu i zamieszczenie zdjęcia lub skanu pracy wraz z imieniem i wiekiem autora w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku. Praca plastyczna może zostać wykonana dowolną techniką. W ocenie będzie liczyć się kreatywność i trafność przekazu.
3.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 26.03.2020r. o godz. 09:00 i trwa do dnia 09.04.2020 r. do godz. 23:59.
3.3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby prezentujące prace plastyczne dzieci w wieku do lat 14. Zgłoszenia do konkursu może dokonać wyłącznie rodzic lub prawny opiekun dziecka.
3.4. Do Konkursu można przystąpić w każdym momencie jego trwania.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
4.2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) jest osobą pełnoletnią i prezentuje prace plastyczną dziecka w wieku do lat 14 (tj. które nie ukończyło 15 roku życia);
b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski;
c) może skorzystać z niefikcyjnego (czyli zawierające prawdziwe dane rodzica, krewnego bądź opiekuna Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®;
d) zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia zgodnie z pkt 2.5. Regulaminu;
e) w Okresie Trwania Konkursu na Fanpage’u wykonała Zadanie Konkursowe swojego autorstwa.
f) wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu.
g) Oświadcza, że posiada zgodę na publikację i/lub prawa autorskie do prezentowanej pracy plastycznej oraz wyraża zgodę na przekazanie praw autorskich do przesłanego zdjęcia pracy plastycznej firmie Freightliner PL.

 1. PRZEBIEG KONKURSU

5.1 W celu wzięcia udziału w Konkursie należy dokonać w Okresie Trwania Konkursu zgłoszenia na Zadanie Konkursowe.
5.2. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu przez dziecko Uczestnika pracy plastycznej przedstawiającej pociąg – lokomotywę i/lub wagony firmy  Freightliner PL w wiosennym wydaniu i zamieszczenie zdjęcia pracy wraz z imieniem i wiekiem autora w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku.
5.3. Prace Konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, obelżywych, nieobyczajnych, dyskryminujących, obrażających uczucia religijne lub w inny sposób sprzecznych z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Prace Konkursowe nie mogą naruszać praw, w tym w szczególności praw autorskich, oraz dóbr osobistych osób trzecich.
5.4. Prace Konkursowe powinny stanowić oryginalną, autorską interpretację przez dziecko Uczestnika Zadania Konkursowego, w przypadkach w których wymaga tego treść Zadania Konkursowego. Prace Konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej Uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów, ich kopii ani opracowania.
5.5. Publikując Zadanie Konkursowe za pośrednictwem Fanpage’a Uczestnik zapewnia, że jego/jej dziecko/krewny jest autorem wysłanego Zgłoszenia Konkursowego i przysługują mu niczym nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego Zgłoszenia Konkursowego.
5.6. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w pkt 5.3. – 5.5. Regulaminu będą ukrywane bądź usuwane przez Organizatora i nie będą uwzględniane w Konkursie, a ich autorzy nie będą uprawnieni do ubiegania się o Nagrody.
5.7. Nagrody w Konkursie nie podlegają kumulacji, co oznacza, iż jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę bez względu na liczbę dokonanych Zadań Konkursowych.
5.8. Po zakończeniu Konkursu, najpóźniej 15 kwietnia 2020 do godz. 17:00, Komisja Konkursowa wyłoni 3 Laureatów Konkursu.
5.9. Wyboru zwycięskich Zgłoszeń Konkursowych dokona komisja konkursowa składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora (Komisja konkursowa lub Komisja). Wyłącznie Komisja jest uprawniona do dokonania oceny odpowiedzi i wyłonienia zwycięzców. Od decyzji Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
5.10. W ocenie Zgłoszeń Konkursowych będą brane pod uwagę kreatywność, trafność przekazu i oryginalność pomysłu.
5.11. Spośród Zgłoszeń zakwalifikowanych do Konkursu, zostaną wybrane 3 najlepsze, w ocenie Komisji konkursowej, Zgłoszenia. Autorzy ww. Zgłoszeń uzyskują prawo do nagrody stając się zwycięzcami (Zwycięzcy).

 1. NAGRODY

6.1. W Konkursie przewidziano nagrody dla 3 Zwycięzców w postaci bidonów z logo Freightliner PL.

 1. WYDANIE NAGRODY

7.1. Laureaci Konkursu zobowiązani są w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia przez Organizatora listy Laureatów Konkursu wraz z komunikatem adresowanym do Laureatów Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage’a przesłać wiadomość na Fanpage z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody, o które zostaną poproszeni przez Organizatora w treści komunikatu, w szczególności imienia i nazwiska, a w przypadku osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych potwierdzenia – zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo i odbiór Nagrody w Konkursie. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagród może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
7.2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z nim przy wykorzystaniu podanych przez niego przy okazji dokonywania Zgłoszenia Konkursowego danych (np. prowadzić korespondencję za pośrednictwem wiadomości na Facebook lub e-mail) oraz żądać podania szczegółowych informacji związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, w tym złożenia oświadczenia o określonej formie i treści oraz przedstawienia stosownych dokumentów w każdorazowo wskazanym odpowiednim terminie, o ile jest to konieczne do realizacji celu Konkursu. Odmowa Uczestnika bądź niezastosowanie się do wezwania równoznaczne jest z niespełnieniem przez Uczestnika wymagań stawianych w Regulaminie i skutkować będzie jego wykluczeniem z Konkursu na każdym etapie, również po jego zakończeniu, z utratą prawa do przyznanej Nagrody włącznie.
7.3. Nagrody zostaną wysłane Laureatom Konkursu przez Organizatora przesyłką pocztową w terminie do 3 miesięcy od zakończenia konkursu.
7.4. Laureaci Konkursu nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, towarze lub usłudze.

 1. PRAWA AUTORSKIE

8.1. Wykonując Zadanie Konkursowe Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora z Zadania Konkursowego w celach związanych z Konkursem, na czas trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, na następujących polach eksploatacji: zapisywanie, utrwalanie w pamięci komputera, utrwalanie na przenośnych nośnikach pamięci, rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym za pośrednictwem Fanpage’a na portalu Facebook i Instagram.
8.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego, z chwilą wydania nagrody Laureatowi Konkursu, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego Laureata Konkursu oraz prawa do rozpowszechniania jego opracowań, we wszystkich krajach świata bez ograniczeń czasowych, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, w tym utrwalanie na materialnych nośnikach informatycznych (m.in. CD-ROM-y, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne), zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym zwielokrotnianie techniką drukarską, wprowadzanie egzemplarzy do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, rozpowszechnianie w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych lub teleinformatycznych, publiczne wykonywanie lub odtwarzanie, nadawanie z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadawanie za pośrednictwem satelity, publiczne wyświetlanie, tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, modyfikowanie, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji całości oraz jego pojedynczych fragmentów, najem, dzierżawa, umieszczanie na towarach lub ich opakowaniu oraz wprowadzanie do obrotu tak oznaczonych towarów lub opakowań, używania we wszystkich formach reklamy, zarejestrowanie jako znaku towarowego w kraju i za granicą, nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej lub telewizji kodowanej), korzystanie w zakresie promocji i reklamy.
8.3. Z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do nagrodzonego Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w pkt 8.3, Laureatowi Konkursu nie przysługuje wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie Nagroda wyczerpuje w całości roszczenia finansowe Laureata Konkursu z powyższego tytułu.
8.4. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub wykorzystania nagrodzonych Prac Konkursowych.

 1. DANE OSOBOWE

9.1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jako administratora podanych przez Uczestnika przy dokonywaniu Zadania Konkursowego do Konkursu za pośrednictwem Fanpage’a danych osobowych w postaci loginu Serwisu Facebook® w celach związanych z przebiegiem Konkursu, wyłonieniem zwycięzców, przyznaniem i wydaniem nagrody oraz w związku z ewentualnym trybem reklamacyjnym. Organizator może także przetwarzać inne dane osobowe Laureatów Konkursu, o których mowa w pkt 7.1. w celach tam określonych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych poprzez wklejenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w treść zgłoszenia konkursowego.
9.2. Podanie przez Uczestnika wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a dane te będą przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
9.3. Zważywszy, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest niezbędne dla realizacji Konkursu, w przypadku wyrażenia przez Uczestnika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w toku trwania Konkursu, Uczestnik taki lub jego Zgłoszenie Konkursowe zostaną wykluczone z Konkursu, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.
9.4. Uczestnik Konkursu wyraża również zgodę na publikację swoich danych jako Laureata Konkursu w Serwisie Facebook® w postaci loginu Serwisu Facebook®.

 1. REKLAMACJE

10.1. Reklamacje rozpatruje w imieniu Organizatora Komisja Konkursowa.
10.2. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres konkurs@freightliner.pl przez Okres Trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia ostatnich Laureatów Konkursu.
10.3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane.
10.4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z pkt 10.5. Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji, a także treść żądania.
10.5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji za pomocą e-mail.
10.6. Decyzje Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji podejmowane będą większością głosów w formie pisemnej uchwały. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

11.1. W przypadku, gdyby pojawiły się problemy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu Facebook®, dostęp do Konkursu na ścianie (wallu) Fanpage’a może zostać czasowo zawieszony.
11.2. Poprawność działania platformy internetowej wykorzystywanej do przeprowadzenia Konkursu może być uzależniona od sprzętu komputerowego, oprogramowania, a także parametrów łącza internetowego posiadanego przez Uczestnika oraz natężenia ruchu w sieci Internet lub w Serwisie Facebook®.
11.3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest brać udział w Konkursie osobiście i wyłącznie z wykorzystaniem jednego własnego konta zarejestrowanego użytkownika w Serwisie Facebook®. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika powyższych postanowień Uczestnik może zostać wykluczony, a jego Zgłoszenia Konkursowe nie będą brane pod uwagę, utraci też prawo do ewentualnej Nagrody.
11.4. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych związanych ze Zgłoszeniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał owego Zgłoszenia w Konkursie, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
11.5. Naruszenie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Konkursu skutkuje jego wykluczeniem z udziału w Konkursie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. W szczególności naruszeniem Regulaminu Konkursu jest zawinione podanie przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych bądź błędnych danych osobowych oraz naruszenie przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie przepisów obowiązującego prawa.
11.6. Uczestnicy, wobec których stwierdzono, że ingerują w platformę internetową wykorzystywaną do realizacji Konkursu lub postępują w sposób niezgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego lub niniejszym Regulaminem mogą zostać na mocy decyzji Organizatora wykluczeni z udziału w Konkursie lub utracić prawo do Nagrody.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.
12.2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie.
12.3. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych związanych z Konkursem mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
12.4. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
12.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
przepisy Kodeksu cywilnego.
12.6. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą ich ogłoszenia na Fanpage’u.